Hạng mục: Khu du lịch

Khu vực: Miền Trung

Năm thực hiện: 2010

project

Khu du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ


Là Nhà Thầu Chính


Chủ đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - NINH CHỮ

Quy mô

16.500 m2


Thời gian triển khai


Địa chỉ


Dự án liên quan